بنیاد ملی نخبگان - گزارش تصویری جلسه معارفه و تودیع معاون علمی و فناوری رئیس جمهور-8/7/88
Category List
20091003_1044040269_img_0792
20091003_1048892160_473776_orig
20091003_1080588515_img_0820
20091003_1148224043_img_1426
20091003_1185500127_pana_content_0000491898_7
20091003_1186985927_multimedia_pics_1388_7_photo_963
20091003_1215149050_multimedia_pics_1388_7_photo_971
20091003_1215822377_img_1197
20091003_1226427530_multimedia_pics_1388_7_photo_965
20091003_1244101942_473752_orig
20091003_1285219976_img_0916
20091003_1292892837_img_0863
20091003_1319086625_titr_dr_soltankhah
20091003_1329257801_multimedia_pics_1388_7_photo_961
20091003_1342281266_img_1257
20091003_1378122409_multimedia_pics_1388_7_photo_956
20091003_1534222026_473787_orig
20091003_1553075686_img_0834
20091003_1044040269_img_0792
20091003_1048892160_473776_orig

 

 

 

Phoca Gallery