بنیاد ملی نخبگان - بازدید جمعی از دانشجویان استعدادهای برتر گروه علوم پزشکی از پژوهشگاه رویان- 89/4/27
Category List
dsc03051
dsc03057
dsc03058
dsc03059
dsc03066
dsc03068
dsc03077
dsc03081
dsc03096
dsc03103
dsc03104
dsc03107
dsc03114
dsc03121
dsc03124
dsc03137
dsc03138
dsc03141
dsc03143
dsc03145

 

 

 

Phoca Gallery