معرفی زیرصفحه چهره های مکرم:

باتوجه به اینکه وبگاه بنیاد نخبگان استانی از ابزارهای مهم الگوسازی و ترویج رموز موفقیت نخبگان محسوب می شود، این زیرصفحه به منظور تسهیل در دسترسی استعدادهای برتر و نخبگان به اطلاعات عمومی مربوط به افراد مکرم استان قزوین، ایجاد شده است. همچنین انتظار می رود با تجمیع تجارب نخبگان مکرم استان در این قسمت از وبگاه، زمینه مستندنگاری، ثبت و انتقال تجربه برای سایر افراد و سازمان ها فراهم شود.

 

            

             مرحوم دکتر احسان اشراقی                          دکتر جواد صالحی                                  دکتر علی اکبر صالحی

 

            

                     دکتر اسماعیل یزدی                             دکتر فریدون عزیزی                              دکتر سیدحسین صفایی